contact

Construire depozit, achizitie tehnologie depozitare si gospodarie de apa de incendiu”

ANUNT DE INTENTIE

pentru selectia de oferte in vederea dotarii cu utilaje

Stimate Domn/Doamna, 

SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania (cu datele de identificare din antet) va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de utilaje si echipamente pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea “Construire depozit, achizitie tehnologie depozitare si gospodarie de apa de incendiu”. 

1. Procedura aplicata: Procedura competitiva in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284 / 8 august 2016, emis de care Ministerul Fondurilor Europene si publicat in Monitorul Oficial nr. 618 din 12 august 2016. 

2. Criteriul de atribuire: atribuirea contractului de furnizare bunuri se va realiza in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 1284 / 8 august 2016 (alegerea ofertei cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului se va realiza prin prezentarea avantajelor tehnice si financiare care motiveaza alegerea in raport cu celelalte oferte primite. Contractul va fi atribuit operatorului economic a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje tehnice si financiare in raport cu celelalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului). 

3. Obiectul contractului va consta in: achizitia de utilaje (conform ANEXA I). 

4. Tip contract: contract furnizare bunuri. 

5. Data limită pentru depunerea ofertei: 24.10.2022, ora 12.00. 

6. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 18.10.2022, ora 16.00
Cererile de clarificari pot fi transmise in limba romana sau insotite de o traducere autorizata in limba romana. Cererile de clarificari pot fi solicitate in scris si transmise prin posta sau curier sau se vor depune personal la adresa: Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania. Acestea pot fi solicitate si prin e-mail la adresa: directoreconomic@optimedia.eu.

7. Raspunsul la clarificari: Raspunsul la solicitarile de clarificari se vor transmite in limba romana, prin e-mail.

8. Valabilitatea ofertei: cel putin 90 zile de la data emiterii.

9. Data deschiderii ofertelor: 24.10.2022, ora 15.00.

10. Adresa la care se depune oferta respectiv adresa la care are loc sedinta de deschidere a ofertelor: Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania. Ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin posta sau curier.

11. Valoarea estimata este de: 113.284,35 Euro echivalentul a 547.367,32 Lei, astfel:

Echipament/utilaj/instalatieNr. BucValoare totala
(LEI)
Valoare totala
(EUR)
Sistem panouri fotovoltaice,
din care:
1547.367,32113.284,35
Procurare: 469.010,6097.067,47
Montaj: 78.356,7216.216,88

NOTA: – Preturile de mai sus nu contin TVA;
             – 1 Euro = 4,8318 Lei, curs inforeur August 2020

12. Oferta depusa trebuie sa contina:
– Oferta tehnica si financiara;
– Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese (conform ANEXEI II, anexa care poate fi descarcata de la adresa: https://optimedia.com.ro/anexa-iideclaratie-privind-lipsa-conflictului-de-interese-panouri-fotovoltaice/); 

Specificatiile tehnice se regasesc in ANEXA I, anexa care poate fi descarcata de la adresa: https://optimedia.com.ro/anexa-i-specificatii-tehnice-panouri-fotovoltaice-optimedia-srl/

Documentele emise în altă limbă se prezintă în original, sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul și vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba romană, în original.

13. Conditii pentru semnarea contractului:
Contractul de achizitie bunuri va fi incheiat cu ofertantul castigator. Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti in scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achizitie, beneficiarul privat poate relua procedura de achizitie. Contractul de achizitie bunuri trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare (identificarea administrativa si identificarea financiara – sediu social, telefon, fax, email, cod unic de inregistrare, banca, codul bancar), obiectivul, valoarea, documentele contractului, durata si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficienta astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele anexate acesteia. 

Contractul si anexele sale vor fi intocmite in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Plata pretului contractului se va realiza astfel:
– Avans de maxim 40% din valoarea contractului;
– Maxim 40% din valoarea contractului dupa livrarea echipamentelor la locatia
OPTIMEDIA SRL;
– Restul de plata se va achita dupa montarea si punerea in functiune a sistemului.

14. Solutionarea contestatiilor: orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestatie catre beneficiarul privat. Contestatiile pot fi transmise in limba romana sau insotite de o traducere autorizata in limba romana. Contestatiile pot fi transmise in scris prin posta sau curier sau se vor depune personal la adresa: Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania. Termenul de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii este de 2 zile de la transmiterea notificarilor catre ofertantul castigator respectiv catre ofertantul / ofertantii necastigator / necastigatori. In caz contrar contestatiile NU se vor lua in considerare. Beneficiarul va analiza si solutiona contestatia in termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un raport de solutionare a contestatiei. Comisia are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificarile.

Atentie: Nerespectarea de catre ofertant a oricareia dintre cerintele din aceasta
documentatie (neprezentarea documentelor sau prezentarea partiala a acestora sau a
informatiilor solicitate si in forma solicitata) poate duce la respingerea ofertei din procesul de selectie a ofertei castigatoare.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania, tel. 0729 308 065, e-mail: director-economic@optimedia.eu.
Asteptam oferta dumneavoastra, pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul societatii noastre.

Vă mulţumim anticipat.

Reprezentant legal,
Marius Ioan Pantis                                                                                                                                                                                                                       Data: 14.10.2022