contact

CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE TAMPLARIE DIN PVC PRIN CONSTRUIREA UNEI HALE DE PROCESARE STICLA, A UNEI HALE DE DEBITARE SI INFOLIERE PVC SI DOTAREA ACESTORA CU UTILAJE

ANUNT DE INTENTIE

pentru selectia de oferte in vederea dotarii cu utilaje si echipamente 

Stimate Domn/Doamna,

SC OPTIMEDIA SRL cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania (cu datele de identificare din antet) va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de echipamente pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014, cu denumirea “CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE TAMPLARIE DIN PVC PRIN CONSTRUIREA UNEI HALE DE PROCESARE STICLA, A UNEI HALE DE DEBITARE SI INFOLIERE PVC SI DOTAREA ACESTORA CU UTILAJE”.

1.Procedura aplicata: Procedura competitiva

2. Criteriul de atribuire: Contractul va fi atribuit operatorului economic a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje tehnice si financiare in raport cu celalalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului.

3. Obiectul contractului va consta in: Achizitie bunuri, constand in utilaje si echipamente conform Anexa I.

4. Tip contract: contract furnizare bunuri.

5. Data limită pentru depunerea ofertei: 04.08.2021, ora 12:00. Ofertele se vor depune personal in plic inchis sau se vor trimite prin posta/curier. Primirea ofertei prin alte mijloace (fax, email etc) nu se accepta si oferta nu va fi analizata.

6. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 27. 07.2021, ora 12:00. Cererile de clarificari pot fi trimise doar in limba romana sau insotite de o traducere in limba romana. Cererile de clarificari pot fi solicitate doar in scris si vor fi transmise prin posta, curier sau personal la sediul social al firmei sau prin email la adresa: director-economic@optimedia.eu.

7. Data limita pentru transmiterea raspunsului la clarificari: Raspunsul la solicitarea de clarificari se va trimite in maxim 2 zile lucratoare din data primirii solicitarii de clarificari, in limba romana prin email (la adresa furnizata in solicitarea de clarificari) si atat cererea de clarificari cat si raspunsul vor fi postate/publicate si pe pagina de internet www.optimedia.com.ro.

8. Valabilitatea ofertei: cel putin 90 zile de la data emiterii.

9. Deschiderea ofertelor: 04.08.2021, ora 14:00. La deschiderea ofertelor, in cazul in care exista neclaritati sau se considera necesar prezentarea unor informatii suplimentare, OPTIMEDIA SRL are dreptul de a solicita clarificari suplimentare ofertantilor. In cazul in care ofertantii nu raspund acestor solicitari, oferta va fi descalificata.

10.  Adresa la care se depune oferta/ Adresa la care se vor evalua ofertele: Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania

11. Valoarea estimata este de: 45.794,16 Euro, echivalentul a 225.550,00 Lei, astfel:

Denumire utilaj/echipament

Nr. Buc

Valoare estimata (Lei)

Valoare estimata (Eur)

Utilaj debitare profile PVC

1

225.550,00

45.794,16

TOTAL

 

225.550,00

45.794,16

NOTA: – Preturile de mai sus nu contin TVA;

            – 1 Euro = 4,9253 Lei, curs BNR valabil la data de 21.07.2021

12. Oferta depusa trebuie sa contina:

  • Oferta tehnico si financiara;
  • DECLARATIE privind neincadrarea in siuațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (conform ANEXEI II, anexa care poate fi descarcata de la adresa: https://optimedia.com.ro/anexa-2-utilaj-debitare-pvc/;

Specificatiile tehnice se regasesc in Anexa I, anexa care poate fi descarcata de la adresa: https://optimedia.com.ro/anexa-1-utilaj-debitare-pvc/.

Documentele emise în altă limbă se prezintă în original, sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul și vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba romană, în original.

13. Conditii pentru semnarea contractului (inclusiv durata de executie a acestuia):

Contractul de furnizare bunuri va fi semnat doar cu ofertantul desemnat castigator.

Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti in scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achizitie, OPTIMEDIA SRL va relua procedura de achizitie.

Contractul de furnizare bunuri trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor 2 parti semnatare (identificarea administrativa si identificarea financiara – sediu social, telefon, fax, email, cod unic de inregistrare, banca, cont bancar, persoana semnatara, date contact), obiectul contractului, valoarea, documentele contractului, durata de executie a contractului si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti, sa aiba numar si data.

Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficienta inca sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare si cu documentele anexate acesteia.

Termenul de livrare este de maxim 5 luni de la data semnarii contractului de furnizare. Livrarea bunurilor se va face la sediul social al companiei din Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania.

Contractul si anexele sale vor fi intocmite in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Plata pretului contractului se va realiza astfel:

  • 100% din valoarea contractului se va achita in maxim 90 zile dupa livrare.

14. Solutionarea contestatiilor: orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare, are dreptul de a depune o contestatie. Contestatiile se vor trimite in limba romana sau insotite de o traducere autorizata in limba romana. Contestatiile pot fi depuse doar in scris si transmise prin posta, curier sau personal la sediul social al firmei. Termenul de asteptare in vederea depunerii eventualelor contestatii este de 2 zile de la transmiterea notificarilor cu privire la rezultatul procedurii catre ofertantul castigator respectiv catre ofertantul / ofertantii necastigator / necastigatori. In caz contrar, contestatiile nu se vor lua in considerare. Contestatiile se vor analiza si solutiona in maxim 5 zile de la primirea acestora prin intocmirea unui raport de solutionare a contestatiilor. Comisia de evaluare a contestatiilor are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada de solicitare si primire a acestor clarificari.

ATENTIE: Nerespectarea de catre ofertant a oricarei din cerintele din aceasta documentatie (neprezentarea documentelor sau prezentarea partiala a acestora sau a informatiilor solicitate sau forma solicitata) poate duce la respingerea ofertei din procesul de selectie a ofertei castigatoare.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la OPTIMEDIA SRL cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Judetul Bihor, Romania sau la adresa de email:  director-economic@optimedia.eu.

Asteptam oferta dumneavoastra, pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul societatii noastre.

Vă mulţumim anticipat.

Reprezentant legal,

Marius Ioan Pantis                                                                                       Data: 21.07.2021