„Construire depozit, achiziție tehnologie depozitare și gospodărie de apă de incendiu”

ANUNȚ DE INTENȚIE

pentru selecția de oferte în vederea realizării de lucrări

Stimate Domn/Doamnă,

SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România (cu datele de identificare din antet) vă invită să prezentați oferta dumneavoastra de lucrări pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea “Construire depozit, achiziție tehnologie depozitare și gospodărie de apă de incendiu”.

 1. Procedura aplicata: Procedura competitivă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284 / 8 august 2016, emis de către Ministerul Fondurilor Europene și publicat în Monitorul Oficial nr. 618 din 12 august 2016.
 1. Criteriul de atribuire: atribuirea contractului de lucrări se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/08.08.2016 (alegerea ofertei cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului se va realiza prin prezentarea avantajelor tehnice și financiare care motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite). Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și financiare în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.
 1. Obiectul contractului va consta în: achiziția de lucrări în conformitate cu proiectul tehnic.
 1. Tip contract: contract de lucrări.
 1. Data limită pentru depunerea ofertei: 20.06.2022, ora 12.00. Ofertele se vor depune personal sau se vor trimite prin postă/curier. Transmiterea ofertei prin alte mijloace (fax, email, etc.) nu se acceptă și oferta nu va fi analizată.
 1. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 10.06.2022, ora 16.00

Cererile de clarificări pot fi transmise în limba română sau însoțite de o traducere autorizată în limba română. Cererile de clarificări pot fi solicitate în scris și transmise prin poștă sau curier sau se vor depune personal la adresa: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România. Acestea pot fi solicitate și prin e-mail la adresa: director-economic@optimedia.eu.

 1. Răspunsul la clarificări: Răspunsul la solicitările de clarificări se va transmite în limba română, prin e-mail.
 1. Valabilitatea ofertei: cel putin 90 zile de la data emiterii.
 1. Data deschiderii ofertelor: 20.06.2022, ora 14.00. După deschiderea ofertelor, în cazul în care există neclarități sau se consideră necesară prezentarea unor informații suplimentare, OPTIMEDIA SRL are dreptul de a solicita clarificări suplimentare ofertanților. În cazul în care ofertanții nu răspund acestor solicitări, ofertele respective vor fi descalificate.
 1. Adresa la care se depune oferta respectiv adresa la care are loc ședința de deschidere a ofertelor: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România.

Ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin poștă sau curier.

 1. Valoarea estimată a lucrărilor este de: 7,970,264.00 Lei, cu următoarea distribuire pe capitole:

 Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție: 336,293.30 Lei,

 Capitolul 4.1 – Construcții și instalații: 7,626,964.59 Lei,

 Capitolul 5.1 – Organizare de șantier: 7,006.11 Lei.

NOTA: – Preturile de mai sus nu contin TVA;

 1. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții:

 Ofertantul trebuie să demonstreze că are în domeniile de activitate înscrise în certificatul constatator emis de ORC, codul CAEN care corespunde cererii de ofertă, și anume 4120 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale sau orice alt cod CAEN echivalent activității obiectului licitat.

Pentru a demonstra cerința anterioară, vă solicităm să anexați ofertei următorul document: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în original (sau copie legalizată/ copie certificată de conform cu originalul), emis cu cel mult 30 zile față de data depunerii ofertei. Din conținutul acestuia nu trebuie să reiasă înscrieri de mențiuni cu privire la aplicarea legii privind organizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment sau insolvență) sau că societatea se află în incapacitate de plată;

 Ofertantul trebuie să demonstreze că respectă regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în OUG Nr. 66/2011 și a situațiilor de excludere. Pentru a demonstra cerința anterioară, vă solicităm să anexați ofertei o DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (conform ANEXEI II, anexă care poate fi descărcată de la adresa: https://optimedia.com.ro/proiect-tehnic-optimedia);

 Ofertantul trebuie să constituie o garanție pentru participare, în sumă de 50,000.00 Lei, prin virament bancar în contul OPTIMEDIA SRL: RO19 BRDE 050S V446 9187 0500, deschis la Banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Sucursala Oradea. Suma trebuie să intre în contul precizat, până la termenul limită de depunere a ofertei, respectiv: 20.06.2022, ora 12.00. Dovada constituirii garanției pentru participare se face prin atașarea la documentația ofertei a unei copii după ordinul de plată efectuat. Pe ordinul de plată se va  

specifica foarte clar scopul plății. Neconstituirea garanției pentru participare în condițiile precizate, duce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Garanția pentru participare se va returna în termen de 3 zile lucrătoare după semnarea contractului de achiziție lucrări sau după decizia de anulare a procedurii de achiziție, după caz. OPTIMEDIA SRL are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

o Își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

o Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție în perioada de valabilitate a ofertei.

Listele de cantități / specificațiile tehnice / termenii de referință (proiectul tehnic) se regăsesc în ANEXA I și pot fi descărcate în format electronic accesând următorul link: https://optimedia.com.ro/proiect-tehnic-optimedia

Instrucțiuni de completare a ofertei/declarațiilor/formularelor solicitate:

 Termenii de referință (proiectul tehnic), împreună cu specificațiile tehnice și listele de cantități sunt obligatorii.

 Orice declarație/formular va fi completat și prezentat doar în original de ofertant, va fi semnat de reprezentatul legal al acestuia (persoana din conducere menționată în certificatul constatator sau echivalentul pentru ofertanții străini) sau după caz, va fi semnat de către o altă persoană împuternicită să reprezinte ofertantul, caz în care va prezenta și împuternicirea acordată acestuia din urmă de către reprezentantul legal al ofertantului.

 Documentele/declarațiile/certificatele emise de terță parte (instituții competente) vor fi prezentate doar în limba română și vor îndeplini una din următoarele condiții de formă: original, copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate cu originalul.

 Documentele emise în altă limbă se prezintă în original, copie legalizată sau copie certificată în conformitate cu originalul și vor fi însoțite de traducere autorizată în limba romană, traducerea se va prezenta în original.

 Valabilitatea ofertei: cel puțin 45 zile de la data emiterii acesteia.

 1. Conditii pentru semnarea contractului:

 Contractul de lucrări va fi semnat doar cu ofertantul desemnat câștigător.

 Dacă ofertantul câștigător nu semnează contractul în termenii stabiliți în scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achiziție, beneficiarul va relua procedura de achiziție.

 Contractul de lucrări trebuie să menționeze datele de identificare ale celor 2 părți semnatare (identificarea administrativă și identificarea financiară, sediu social, telefon, fax, email, cod unic de înregistrare, bancă, cont bancar, persoana semnatară, date contact), obiectul contractului, valoarea, documentele contractului, durata de execuție a contractului și condițiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele părți, să aibă număr și dată.

 Contractul trebuie să fie valabil pe o perioadă suficientă încât să se permită implementarea proiectului în conformitate cu datele din cererea de finanțare, și cu documentele anexate acesteia.

 Contractul și anexele sale vor fi întocmite în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 Termenul de execuție a lucrărilor este de maxim 6 luni de la data semnării contractului de lucrări. Lucrările se vor executa la următoarea adresă: Municipiul Oradea, Calea Sîntandrei, Nr. 38, Județ Bihor, Romania

 • Plata prețului contractului se va realiza astfel:

– Achizitorul nu acordă avans executantului;

– Plățile se vor efectua în mod etapizat, după efectuarea recepțiilor pentru următoarele etape de lucrări:

o Finalizare infrastructură (inclusiv instalații aferente);

o Finalizare suprastructură (inclusiv instalații aferente);

o Finalizare planșeu betonat pe sol;

o Finalizare închideri laterale și acoperiș;

o Finalizare montaj tâmplării;

o Recepția finală a lucrărilor.

– Plățile se vor efectua pe bază de situații de lucrări, la valoarea lucrărilor executate conform contractului, după aprobarea acestora de beneficiar, în maxim 90 zile de la recepția fiecărei etape în parte.

 Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru fiecare etapă de lucrări, și depuse într-un cont de tip escrow. Achizitorul se obligă să restituie garanțiade bună execuție astfel: 50% din aceasta va fi rambursată în termen de 14 zile de la data de recepției finale la terminarea lucrărilor contractului, 30% după 1 an de la receptia finală, iar restul de 20% la expirarea perioadei de garanție, pe baza procesului verbal de recepție finală.

 Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de minim 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor contractului

 1. Solutionarea contestatiilor: orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudecare, are dreptul de a depune o contestație către beneficiarul privat. Contestațiile se vor trimite în limba română sau însoțite de o traducere autorizată în limba română. Contestațiile pot fi depuse doar în scris și transmise prin poștă, curier sau personal la adresa: Municipiul Oradea, Calea Sîntandrei, Nr. 38, Județ Bihor, Romania. Termenul de așteptare în vederea depunerii eventualelor contestații este de 2 zile de la transmiterea notificărilor cu privire la rezultatul procedurii. În caz contrar, contestațiile nu se vor lua în considerare. Beneficiarul va analiza și soluționa contestația în termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un raport de soluționare a contestației. Comisia are dreptul de a solicita clarificări din partea contestatarului, caz în care perioada de soluționare poate fi prelungită cu perioada în care se primesc clarificările.

Atenție: Nerespectarea de către ofertant a oricăreia dintre cerințele din această documentație (neprezentarea documentelor, sau prezentarea parțială a acestora, sau a informațiilor solicitate, sau forma solicitată) poate duce la respingerea ofertei din procesul de selecție a ofertei câștigătoare.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România, tel. 0729 308 065, e-mail: director-economic@optimedia.eu. Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționat anterior, la sediul societății noastre.

Vă mulţumim anticipat.

Reprezentant legal,

Marius Ioan Pantiș                                                                                          Data: 07.06.2022