„Construire depozit, achiziție tehnologie depozitare și gospodărie de apă de incendiu”

ANUNȚ DE INTENȚIE

pentru selecția de oferte în vederea realizării de lucrări

Stimate Domn/Doamnă,

SC OPTIMEDIA SRL, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România (cu datele de identificare din antet) vă invită să prezentați oferta dumneavoastra de lucrări pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cu denumirea “Construire depozit, achiziție tehnologie depozitare și gospodărie de apă de incendiu”.

 1. Procedura aplicata: Procedura competitivă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284 / 8 august 2016, emis de către Ministerul Fondurilor Europene și publicat în Monitorul Oficial nr. 618 din 12 august 2016.
 1. Criteriul de atribuire: atribuirea contractului de lucrări se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/08.08.2016 (alegerea ofertei cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului se va realiza prin prezentarea avantajelor tehnice și financiare care motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite). Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și financiare în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.
 1. Obiectul contractului va consta în: achiziția de lucrări în conformitate cu proiectul tehnic.
 1. Tip contract: contract de lucrări.
 1. Data limită pentru depunerea ofertei: 20.06.2022, ora 12.00. Ofertele se vor depune personal sau se vor trimite prin postă/curier. Transmiterea ofertei prin alte mijloace (fax, email, etc.) nu se acceptă și oferta nu va fi analizată.
 1. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 10.06.2022, ora 16.00

Cererile de clarificări pot fi transmise în limba română sau însoțite de o traducere autorizată în limba română. Cererile de clarificări pot fi solicitate în scris și transmise prin poștă sau curier sau se vor depune personal la adresa: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România. Acestea pot fi solicitate și prin e-mail la adresa: director-economic@optimedia.eu.

 1. Răspunsul la clarificări: Răspunsul la solicitările de clarificări se va transmite în limba română, prin e-mail.
 1. Valabilitatea ofertei: cel putin 90 zile de la data emiterii.
 1. Data deschiderii ofertelor: 20.06.2022, ora 14.00. După deschiderea ofertelor, în cazul în care există neclarități sau se consideră necesară prezentarea unor informații suplimentare, OPTIMEDIA SRL are dreptul de a solicita clarificări suplimentare ofertanților. În cazul în care ofertanții nu răspund acestor solicitări, ofertele respective vor fi descalificate.
 1. Adresa la care se depune oferta respectiv adresa la care are loc ședința de deschidere a ofertelor: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România.

Ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin poștă sau curier.

 1. Valoarea estimată a lucrărilor este de: 7,970,264.00 Lei, cu următoarea distribuire pe capitole:

 Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție: 336,293.30 Lei,

 Capitolul 4.1 – Construcții și instalații: 7,626,964.59 Lei,

 Capitolul 5.1 – Organizare de șantier: 7,006.11 Lei.

NOTA: – Preturile de mai sus nu contin TVA;

 1. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții:

 Ofertantul trebuie să demonstreze că are în domeniile de activitate înscrise în certificatul constatator emis de ORC, codul CAEN care corespunde cererii de ofertă, și anume 4120 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale sau orice alt cod CAEN echivalent activității obiectului licitat.

Pentru a demonstra cerința anterioară, vă solicităm să anexați ofertei următorul document: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în original (sau copie legalizată/ copie certificată de conform cu originalul), emis cu cel mult 30 zile fa