Kontakt

ERHÖHUNG DER PRODUKTIONSKAPAZITÄT VON PVC-TISCHLEREI DURCH DEN BAU EINER GLASVERARBEITUNGSHALLE, EINER PVC-SCHNEID- UND WICKELHALLE UND AUSSTATTUNG DER AUSRÜSTUNG

EINLADUNG ZUR TEILNAHME
pentru selecția de oferte in vederea realizării de lucrări

SC OPTIMEDIA SRL mit Sitz in Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România (cu datele de identificare din antet), vă invită să participați cu oferta dumneavoastră de lucrări pentru construcția unei hale din cadrul unui proiect de investiții finanțat prin de Schema pris pris pris 807/2014, cu denumirea „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE DIN PVC PRIN CONSTRUIREA UNEI HALE DE PROCESARE STICLĂ, A UNEI HALE DE DEBITARE ȘI INFOLIERE PVC ȘI DOTAREA ACESTORA CU UTILAJE“.

Verfahren zur Anwendung: Wettbewerbsfähiges Verfahren.

Vergabekriterien: Contractul va fi atribuit operatorului Economic a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și financiare in rapport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Der Vertragsgegenstand besteht aus: achiziția de lucrări in conformitate cu proiectul tehnic.

Tipp Vertrag: Vertrag de lucrări.

Annahmeschluss des Angebots: 21.07.2021, oder 12:00. Oferta se va depune personal sau se va trimite prin postă/curier. Transmiterea ofertei prin alte mijloace (Fax, E-Mail usw.) nu se acceptă și oferta nu va fi analizată. Oferta va fi transmisă ntr-un singur exemplar, împreună cu documentele erbitten, n plic închis.

Frist für den Eingang von Klärungsanfragen: 12.07.2021, oder 12:00. Cererile de clarificări pot fi erbitten doar in scris și transmise prin poștă, curier sau personal la sediul societății din: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, sau prin email la adresa:director-economic@optimedia.eu.

Frist für die Übermittlung der Antwort auf Klarstellungen: Răspunsul la solicitarea de clarificări se va trimite in maxim 2 lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări.

Validität des Angebots: mindestens 45 Tage ab Ausstellungsdatum.

Angebotseröffnung: 21.07.2021, 13:00 Uhr. După deschiderea ofertelor, în cazul în care există neclarități sau se erachtet prezentarea unor informații suplimentare, OPTIMEDIA SRL ist dreptul de a solicita clarificări suplimentare ofertanților. n cazul n care ofertanții nu răspund acestor solicitări, ofertele bzw. vor fi entkalken.

Adresse, an die das Angebot abgegeben wird: am Sitz der Gesellschaft von: Gemeinde Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor.

Valoarea totală estimată a construcției este de: 4,203,535.00 Lei. Această valoare nu schließen TVA ein.

Von Bietern zu erfüllende Bedingungen:
Ofertantul trebuie să demonstreze că are domen domeniile de activitate nscrise n certificatul constatator emis de ORC, codul CAEN autorizat, care corespunde cererii de ofertă, și anume 4120 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale i nerezidențiale.
Pentru a demonstra cerința anterioară, vă solicităm să anexați ofertei următorul Dokument: Die vom Handelsregisteramt ausgestellte Feststellungsurkunde Im Original (sau copie legalizată/ copy certificată de conform cu originalul), emis cu cel mult 30 zile față de data depunerii ofertei. Din conținutul acestuia nu trebuie să reiasă nscrieri de mențiuni cu privire la aplicarea legii privind organizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment sau insolvență) sau că societatea se aflacitate

Ofertantul trebuie să demonstreze că Respekt regulile privind evitarea Konfliktului de interese așa cum sunt precizate in OUG Nr. 66/2011 i a situațiilor de exclusivere.
Um die obige Anforderung nachzuweisen, fügen Sie dem Angebot bitte ein Angebot bei ERKLÄRUNG privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancționarea neregulilor apărute n obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completărileform model).

Der Bieter muss a garanție pentru participare, in Summe von 40,000.00 Lei, prin virament bancar n contul OPTIMEDIA SRL: RO19 BRDE 050S V446 9187 0500, desschis la Banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Sucursala Oradea. Suma trebuie să intre în contul precizat, până la termenul limită de depunere a ofertei, jeweils: 21.07.2021, ora 12:00. Dovada constituirii garanției pentru participare se face prin atașarea la documentația ofertei a unei copii după ordinul de plată efectuat. Pe ordinul de plată se va Specifica foarte clar scopul plății. Neconstituirea garanției pentru participare in condițiile precizate, duce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Garanția pentru participare se va returna in termen de 3 zile lucrătoare după semnarea contractului de achiziție lucrări sau după decizia de anulare a procedurii de achiziție, după caz. OPTIMEDIA SRL sind dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află in oricare dintre următoarele situații:
Își retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție in perioada de valabilitate a ofertei.

Listele de cantități / specificațiile tehnice / termenii de referință (proiectul tehn) și modelul de declarație Pot fi descărcate im Format elektronischer Zugang und Următorul-Link: https://optimedia.com.ro/anunt-de-intentie/

Instrucțiuni de completare a ofertei/declarațiilor/formularelor erbitten:
Termenii de referință (proiectul tehn), împreună cu specificațiile tehnice și listele de cantități sunt obligatorii.
Orice Declarație/Formular va fi completat și prezentat doar n original de ofertant, va fi semnat de reprezentatul legal al acetuia (persoana din conducere menționată in certificatul constatator sau echivalentul pentru ofertanți străpini de să reprezinte ofertantul, caz n care va prezenta și împuternicirea acordată acestuia din urmă de către reprezentantul legal al ofertantului.
Documentele/declarațiile/certificatele emise de terță parte (instituții kompetente) vor fi prezentate doar in limba română i vor îndeplini una din următoarele condiții de formă: original, copy legalizată sau copy certificatific original konform.
Documentele emise n altă limbă se prezint con original, copy legalizat sau copy certificată n conformitate cu originalul uli vor fi însoțite de traducere autorizată in limba română, traducerea se va prezenta în original.

Condiții pentru semnarea contractului (inclusiv durata de execuție a acetuia):
Der Werkvertrag wird nur mit dem erfolgreichen Bieter geschlossen.
Daca ofertantul câștigător nu semnează contractul in termenii stabiliți in scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achiziție, begünstigen va relua procedura de achiziție.
Contractul de lucrări trebuie să menționeze datele de identificare ale celor 2 părți semnatare (identificarea administrativă și identificarea financiară, sediu social, telefon, fax, email, cod unic de înregistrare, bancă, cont. valoarea, documentele contractului, durata de execuție a contractului și condițiile contractule. Contractul trebuie să fie semnat de ambele părți, să aibă număr și dată.
Contractul trebuie să fie valabil pe o perioadă suficient ncât să se allow implementarea proiectului n conformitate cu datele din cererea de finanțare, și cu documentele anexate acesteia.
Termenul de execuție a lucrărilor este de maxim 6 luni de la data semnării contractului de lucrări. Lucrările se vor executa la următoarea adresă: Municipiul Oradea, Calea Sîntandrei, nr. 38, Judas Bihor
Contractul și anexele sale vor fi întocmite n 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Die Zahlung des Vertragspreises erfolgt wie folgt:
Der Käufer gewährt dem Testamentsvollstrecker keinen Vorschuss.
Plățile se vor efectua modn mod etapizat, după efectuarea recepțiilor pentru următoarele etape de lucrări:
Finalize Infrastruktur in;
Finalizare suprastructur;
Fertigstellung des Betonbodens am Boden;
Fertigstellung von Seiten- und Dachabschlüssen;
Fertigstellung der Tischlermontage;
Recepția finală ein lucrărilor.
Plățile se vor efectua pe bază de situații de lucrări, la valoarea lucrărilor executate contraktului, dup aprobarea acestora de beneficiar, maximal 90 zile de la recepția fiecărei etape in parte.
Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului in cuantum de 5% di valoarea contractului, für TVA. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri sukzessive din sumele datorate pentru fiecare etapă de lucrări, și depuse intr-un cont de tip escrow. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel: 50% din aceasta va fi rambursată in termen de 14 zile de la data de recepției finale la terminarea lucrărilor contractului, 30% după 1 an de la .rceptia finală, 20% expirarea perioadei de garanție, pe baza procesului verbal de recepție finală.
Die Gewährleistungsfrist für die Werke beträgt mindestens 24 Monate.

Lösungsbereich Wettbewerbațiilor: orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudecare, sind dreptul de a depune o competitionație. Contestațiile se vor trimite in limba română sau însoțite de o traducere autorizată in limba română. Contestațiile pot fi depuse doar n scris i transmise prin poștă, curier sau personal la sediul societății din: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor. Termenul de așteptare in vederea depunerii eventualelor competitionații este de 2 zile de la senderea Benachrichtigung über privilegierte Verfahren. In caz contrar, competitionațiile nu se vor lua în Considerare. Contestațiile se vor analiza și soluționa in maxim 5 zile de la primirea acestora, prin întocmirea unui raport de soluționa sind ein Wettbewerb. Comisia de evaluare a competitionațiilor sind dreptul de a solicita clarificări din partea competitionatarului, caz in care perioada de soluționare poate fi prelungită cu perioada de solicitare i primire a acestor clarificări.

VORSICHT: Nerespectarea de către ofertant a oricăreia dintre cerințele din această documentație (neprezentarea documentelor, sau prezentarea parțială a acestora, sau a informațiilor solicitate, sau forma solicitată) poate de duce la.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SC OPTIMEDIA SRL cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România sau prin email la adresa:director-economic@optimedia.eu.

Wir warten auf Ihr Angebot zum oben genannten Termin unter der angegebenen Adresse.

Vielen Dank im Voraus.

Gesetzlicher Vertreter,
Marius Ioan Pantis

Datum: 07.07.2021