contactez-nous

CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE DIN PVC PRIN CONSTRUIREA UNEI HALE DE PROCESARE STICLĂ, A UNEI HALE DE DEBITARE I INFOLIERE PVC ȘI DOTAREA ACESTORA CU UTILAJE

INVITAIE DE PARTICIPARE
pour la sélection des offres afin de réaliser des travaux

SC OPTIMEDIA SRL cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România (cu datele de identificare din antet), vă invită să participați cu oferta dumneavoastră de lucrări pentru construcția unei hale din cadrul unui proiect de investiții finanțat prin Schema de ajutor de stat instituG 807/2014, cu denumirea “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE DIN PVC PRIN CONSTRUIREA UNEI HALE DE PROCESARE STICLĂ, A UNEI HALE DE DEBITARE I INFOLIERE PVC I DOTAREA ACESTORA CU UTILAJE”.

Procédure aplicată : Procédure compétitive.

Critères d'attribution: Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice i financiare in raport cu celelalte oferte primite i care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

L'objet du contrat consistera en: passation des marchés de travaux conformément à la conception technique.

Contrat de pourboire : contrat de lucrări.

Termen limită pentru primirea ofertei : 21.07.2021, ou 12h00. Oferta se va depune personal sau se va trimite prin postă/curier. Transmiterea ofertei prin alte mijloace (fax, email, etc.) nu se acceptă i oferta nu va fi analizată. Oferta va fi transmisă într-un singur exemplar, împreună cu documentele sollicitate, în plic închis.

Termen limită de primire a solicitărilor de clarificări : 12.07.2021, ou 12h00. Cererile de clarificări pot fi solicitate doar în scris i transmise prin potă, curier sau personal la sediul societății din: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, sau prin email la adresa : director-economic@optimedia.eu.

Termen limită pentru transmiterea răspunsului la clarificări : Răspunsul la solicitarea de clarificări se va trimite in maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări.

Valabilitatea ofertei : cel puțin 45 zile de la dataemiterii acesteia.

Ouverture des offres : 21.07.2021, soit 13h00. După deschiderea ofertelor, în cazul în care există neclarități sau se consideră necesară prezentarea unor informații suplimentare, OPTIMEDIA SRL sont dreptul de a solicita clarificări suplimentare ofertanților. In cazul în care ofertanții nu răspund acestor solicitări, ofertele respectif vor fi descalificate.

Adresse à laquelle l'offre est soumise : la sediul societății din : Oradea, Str. Calea Sintandrei, n. 38, comté de Bihor.

Valoarea totală estimată a construcției este de: 4,203,535.00 Lei. Această valoare nu incluent la TVA.

Conditions à remplir par les soumissionnaires :
Ofertantul trebuie să demonstreze că are în domeniile de activitate înscrise în certificateul constatator emis de ORC, codul CAEN autorizat, care corespunde cererii de ofertă, și anume 4120 - Travaux de construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Pentru a demonstra cerința anterioară, vă solicităm să anexați ofertei următorul document : Le certificat constatant délivré par le Registre du Commerce în original (sau copie legalizată/ copie certificateă de conform cu originalul), emis cu cel mult 30 zile față de data depunerii ofertei. Din conținutul acestuia nu trebuie să reiasă înscrieri de mențiuni cu privire la aplicarea legii privind organizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment sau insolvență) sau că societatea se află înîn incapacitate de plat.

Ofertantul trebuie să demonstreze că respectă regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în OUG Nr. 66/2011 i a situațiilor de exclure.
Pour démontrer l'exigence ci-dessus, veuillez joindre une offre à l'offre DÉCLARATION privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare (conforme modelului).

Le soumissionnaire doit constituer un garantie de participation, d'un montant de 40,000.00 XNUMX Lei, prin virament bancar in contul OPTIMEDIA SRL: RO19 BRDE 050S V446 9187 0500, deschis la Banca BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, Sucursala Oradea. Suma trebuie să intre în contul precizat, până la termenul limită de depunere a ofertei, respectiv: 21.07.2021, ora 12:00. Dovada constituirii garanției pentru participare se face prin atașarea la documentația ofertei a unei copii după ordinul de plată efectuat. Pe ordinul de plată se va specifica foarte clar scopul plății. Neconstituirea garanției pentru participare în condițiile precizate, duce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Garanția pentru participare se va returna în termen de 3 zile lucrătoare după semnarea contractului de achiziție lucrări sau după decizia de anulare a procedurii de achiziție, după caz. OPTIMEDIA SRL sont dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații :
Il retire son offre pendant sa durée de validité ;
Son offre étant établie comme gagnante, il refuse de signer le marché public pendant la durée de validité de l'offre.

Listes des quantités / spécifications techniques / termes de référence (conception technique) et déclaration de modèle pot fi descărcate in format electronic accessând următorul link: https://optimedia.com.ro/anunt-de-intentie/

Instrucțiuni de completare a ofertei/declarațiilor/formularelor sollicitate :
Les termes de référence (conception technique), ainsi que les spécifications techniques et les listes de quantités sont obligatoires.
Orice declarație/formular va fi completat și prezentat doar în original de ofertant, va fi semnat de reprezentatul legal al acestuia (persoana din conducere menționată în certificatul constatator sau echivalentul pentru ofertanții străini oalt cîternic sepă caz, va fiutersouncaz, va fiuterso să reprezinte ofertantul, caz în care va prezenta și împuternicirea acordată acestuia din urmă de către reprezentantul legal al ofertantului.
Documentele/declarațiile/certificatele emise de terță parte (instituții compétente) vor fi prezentate doar în limba română și vor îndeplini una din următoarele condiții de formă: original, copy legalizată sau copie cu original certificateă pentru conformitate
Documentele emise în altă limbă se prezintă in original, copy legalizată sau copy certificateă în conformitate cu originalul și vor fi însoțite de traducere autorizată in limba română, traducerea se va prezenta in original.

Conditions de signature du contrat (y compris sa durée) :
Le marché de travaux ne sera signé qu'avec le soumissionnaire retenu.
Daca ofertantul câștigător nu semnează contractul in termenii stabiliți in scrisoarea de informare cu privire la rezultatul procedurii de achiziție, beneficiarul va relua procedura de achiziție.
Contractul de lucrări trebuie să menționeze datele de identificare ale celor 2 părți semnatare (identificarea administrativă și identificarea financiară, sediu social, telefon, fax, email, cod unic de înregistrare, bancă, cont bancar, persoana contrat date semnatară), valoarea, documentele contractului, durata de execuție a contractului și condițiile contractuale. Contractul trebuie să fie semnat de ambele părți, să aibă număr și dată.
Le contrat doit être valable pour une durée suffisante pour permettre la mise en œuvre du projet conformément aux données contenues dans la demande de subvention et aux documents qui y sont joints.
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois maximum à compter de la date de signature du contrat de travaux. Les travaux seront exécutés à l'adresse suivante : Municipalité d'Oradea, Calea Sîntandrei, no. 38, comté de Bihor
Contractul și anexele sale vor fi întocmite în 2 exemplare original, câte unul pentru fiecare parte.
Plata prețului contractului se va realiza astfel :
L'acquéreur n'accorde pas d'avance à l'exécuteur.
Les paiements seront effectués par étapes, après réception des reçus pour les étapes de travaux suivantes :
Finaliser l'infrastructureă;
Achèvement de la superstructure ;
Achèvement du plancher de béton au sol;
Finalizare închideri laterale i acoperiș;
Achèvement de l'assemblage de menuiserie ;
Réception définitive des œuvres.
Plățile se vor efectua pe bază de situații de lucrări, la valoarea lucrărilor executate conform contractului, după aprobarea acestora de beneficiar, in maxim 90 zile de la recepția fiecărei etape in parte.
Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului, for TVA. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru fiecare etapă de lucrări, și depuse într-un cont de tip escrow. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel: 50% din acesta va fi rambursată în termen de 14 zile de la data de recepției finale la terminarea lucrărilor contractului, 30% după 1 an de la receptia finală, iar restul de 20% la expirarea perioadei de garanție, pe baza procesului verbal de recepție finală.
La période de garantie accordée aux ouvrages sera d'au moins 24 mois.

Soluționarea contestațiilor : orice ofertant nemulțumit de rezultatul procesului de adjudecare, are dreptul de a depune o contestație. Contestațiile se vor trimite în limba română sau însoțite de o traducere autorizată în limba română. Contestațiile pot fi depuse doar în scris i transmise prin potă, curier sau personal la sediul societății din: Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor. Termenul de așteptare în vederea depunerii eventualelor contestații este de 2 zile de la transmiterea notificărilor cu privire la rezultatul procedurii. Au contraire, contestațiile nu se vor lua în considerare. Contestațiile se vor analiza și soluționa în maxim 5 zile de la primirea acestora, prin întocmirea unui raport de soluționare a contestațiilor. Comisia de evaluare a contestațiilor are dreptul de a solicita clarificări din partea contestatarului, caz în care perioada de soluționare poate fi prelungită cu perioada de solicitare și primire a acestor clarificări.

ATTENTION: Nerespectarea de către ofertant a oricăreia dintre cerințele din această documentație (neprezentarea documentelor, sau prezentarea parțială a acestora, sau a informațiilor solicitate, sau forma solicitată) poate duce la respingerea oferteiâertei din proelecces.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SC OPTIMEDIA SRL cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Calea Sîntandrei, nr. 38, Județul Bihor, România sau prin email la adresa : director-economic@optimedia.eu.

Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționat anterior, la adresa indicat.

Vă mulțumim anticiper.

Représentant légal,
Marius Ioan Pantis

Date: 07.07.2021