Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de site http://www.optimedia.com.ro/ en de diensten van OPTIMIDE 

A. Framework-specificaties
B. Persoonlijke informatie en vertrouwelijkheid
C. Intellectuele eigendom
D. Beveiliging
E. Links naar andere sites
F. Gebruik van de site http://www.optimedia.com.ro/
G. Beëindiging van voorwaarden
H. Mededelingen
I. Laatste verduidelijkingen
J. Acceptatie van de voorwaarden

A. Framework-specificaties

1. Lees de "Gebruiksvoorwaarden" zorgvuldig door, want door de OPTIMEDIA-website te bezoeken en / of te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de beschreven voorwaarden. We raden u aan om regelmatig de "Gebruiksvoorwaarden" door te nemen. OPTIMEDIA behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
2. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de "Gebruiksvoorwaarden" door een advertentie op de Website te plaatsen. Wijzigingen die op deze manier worden aangebracht, worden geacht te zijn aanvaard door de gebruiker, als hij de service blijft gebruiken nadat ze op de website zijn weergegeven, in het gedeelte "Algemene voorwaarden".
3. Uw gebruik van de producten, applicaties, diensten, softwaretoepassingen en websites van OPTIMEDIA (in dit document gezamenlijk "Diensten" genoemd en met uitzondering van alle diensten die aan u worden geleverd door een afzonderlijk schriftelijk contract) wordt beheerst door de voorwaarden van dit document.
4. "OPTIMEDIA" is een bedrijf dat is geregistreerd bij het Roemeense handelsregister, volgens de geldende wetgeving. Deze site en de aangeboden diensten (behalve de sites van de partners waarnaar er links zijn) zijn eigendom van het bedrijf en worden exclusief gecontroleerd door OPTIMEDIA, een Roemeense juridische entiteit, gevestigd in Roemenië. Elk geschil met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van deze site is onderworpen aan Roemeens recht en valt uitsluitend onder de jurisdictie van de rechtbanken in Roemenië.
5. "Partners": leveranciers, interne en externe distributeurs van producten en diensten die het onderwerp zijn van het aanbod van OPTIMEDIA, klanten en andere partnerorganisaties.

B. Persoonlijke informatie en vertrouwelijkheid

1. OPTIMEDIA respecteert het recht op privacy van persoonlijke informatie en zal de informatie die door de site wordt verzameld, gebruiken http://www.optimedia.com.ro/ alleen voor de genoemde doeleinden.
2. Het privacybeleid is de manier waarop we de persoonlijke gegevens gebruiken die we van u ontvangen wanneer u de OPTIMEDIA-website bezoekt.
3. Als gevolg van uw gebruik van de site, kan het bedrijf verschillende persoonlijke informatie over u verkrijgen (naam, achternaam, vaste lijn en / of mobiele telefoon, enz.) Wanneer u informatie aanvraagt ​​over een van de aangeboden diensten / producten, wanneer u een bericht stuurt of wanneer u uw mening geeft over de diensten die door het bedrijf worden aangeboden.
4. De informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wordt door OPTIMEDIA verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en hun vrije verkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen, en kan worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met marketing. diensten en de producten van het bedrijf, zoals:
• het verlenen van diensten aan u;
• het oplossen van uw vragen, verzoeken, voorstellen en suggesties;
• het uitgeven van facturatiedocumenten;
• het op de markt brengen van de producten en diensten van het bedrijf, het uitvoeren van markt- en productonderzoeken.

C. Intellectuele eigendom

1. De inhoud van deze site is in alle opzichten eigendom van OPTIMEDIA of haar partners, en dergelijke informatie kan onderworpen zijn aan nationale of internationale wetten ter bescherming van intellectuele eigendom.
2. Door verder te bladeren op de Site, erkent u en gaat u ermee akkoord dat OPTIMEDIA eigenaar is van alle rechten, titels of juridische belangen in verband met de Services, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die in de Services zijn vervat.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met OPTIMEDIA, verleent geen enkele bepaling van de "Algemene voorwaarden" u het recht om handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende tekens van het merk te gebruiken.
4. Als u in een afzonderlijk schriftelijk contract met OPTIMEDIA een expliciet recht hebt gekregen om een ​​van deze onderscheidende tekens van het merk te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van deze merken in overeenstemming is met het contract en de toepasselijke bepalingen. Van "OPTIMEDIA voorwaarden en regels voor het gebruik van merknamen", met af en toe updates.
5. Tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk bent geautoriseerd door OPTIMEDIA, gaat u ermee akkoord dat u door het gebruik van de Services geen handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, logo van een bedrijf of organisatie in kwestie zult gebruiken op een manier die wel of niet opzettelijk verwarring creëren met betrekking tot de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van die merken, namen of logo's.
6. U mag (noch mag u iemand anders toestaan) kopiëren, wijzigen, afgeleiden maken, reverse engineeren, decompileren of anderszins proberen de broncode van de site, van de softwareapplicatie of een deel daarvan te extraheren, tenzij u dat bent wettelijk is toegestaan ​​of vereist, of tenzij OPTIMEDIA u hier uitdrukkelijk schriftelijk voor heeft geïnstrueerd.

D. Beveiliging

1. OPTIMEDIA tracht de informatie op deze site veilig te houden, maar kan niet garanderen dat de informatie die de bezoeker / gebruiker ontvangt of verstuurt via deze site permanent veilig is.
2. OPTIMEDIA heeft geen controle over en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de veiligheid of de inhoud van de informatie op deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies, van welke aard dan ook (materieel of financieel).
3. Alle materialen op deze site zijn eigendom van OPTIMEDIA en gebruikers zijn verplicht om NIET:
• wijzigen, distribueren, verzenden, weergeven, publiceren, reproduceren, in sublicentie geven, gebruiken om afgeleide producten te creëren, informatie of diensten die via deze website of via deze website zijn verkregen, overdragen of verkopen;
• kraak- of hackactiviteiten of "Denial of Service" -aanvallen uitvoert (of zelfs toestaat).
De OPTIMEDIA-site kan links naar andere sites bevatten. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn niet van toepassing op die sites. Zorg ervoor dat u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid leest die van toepassing zijn op die sites.
4. U gaat ermee akkoord en bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die zijn gekoppeld aan de accounts die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

E. Links naar andere sites

1. Deze site kan links bevatten naar andere sites van OPTIMEDIA of haar partners.
2. OPTIMEDIA is niet verantwoordelijk voor het "gebruiksbeleid" van die sites, deze verklaring verwijst alleen naar de "gebruiksvoorwaarden" van de site http://www.optimedia.com.ro/

F. Gebruik van de site http://www.optimedia.com.ro/

1. Elke bezoeker / gebruiker van deze site mag informatie en documenten die door OPTIMEDIA via deze site zijn gepubliceerd, bezoeken, kopiëren, afdrukken of verspreiden, op voorwaarde dat deze voor persoonlijk gebruik zijn; niet het onderwerp zijn van een commerciële activiteit.
2. De bezoeker / gebruiker begrijpt en stemt ermee in de site te gebruiken http://www.optimedia.com.ro/ alleen voor juridische doeleinden. De bezoeker / gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken zonder enige informatie, producten of diensten die van of via deze site zijn verkregen, te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren, in sublicentie te geven, afgeleide producten te creëren, over te dragen of te verkopen. De bezoeker / gebruiker verbindt zich er ook toe deze site niet te gebruiken of toe te staan ​​aan derden om materiaal te ontvangen of te verzenden dat in strijd is met een wet of wettelijke bepaling die van kracht is, obsceen, bedreigend, agressief of lasterlijk.
3. Om toegang te krijgen tot bepaalde Services, moet u mogelijk informatie over u verstrekken (zoals identificatiegegevens of contactgegevens) tijdens het registratieproces voor een Service of voor uw voortdurende gebruik van de Service. U gaat ermee akkoord dat alle registratie-informatie die u aan OPTIMEDIA verstrekt altijd waar, nauwkeurig en up-to-date zal zijn.
4. U stemt ermee in om geen toegang te krijgen tot (en te proberen toegang te krijgen tot) de Services op een andere manier dan via de interface die wordt aangeboden door OPTIMEDIA, tenzij u hiervoor specifiek toestemming hebt gekregen op grond van een afzonderlijk contract met OPTIMEDIA.
5. U stemt ermee in geen enkele activiteit uit te voeren die de Services (of de servers en netwerken die met de Services zijn verbonden) verstoort of beïnvloedt.
6. OPTIMEDIA is niet verantwoordelijk voor enig verlies (materieel, financieel, gegevens of informatie) dat direct of indirect kan optreden als gevolg van de informatie op de site. http://www.optimedia.com.ro/ of de storing of storing van deze site. Betaling van alle extra kosten die verband houden met het gebruik van de site http://www.optimedia.com.ro/ (inclusief telefoon- en / of internetdiensten) valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker / gebruiker.
7. U erkent dat u door het gebruik van de Services mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of onaanvaardbaar vindt en dat u de Services op eigen risico gebruikt.

G. Beëindiging van voorwaardenBEKENDMAKINGEN

1. Wil je het contract met OPTIMEDIA beëindigen, dan kan dat via (A) op elk moment een melding naar ons sturen en (B) het sluiten van uw rekeningen voor de Diensten die u gebruikt, als OPTIMEDIA u deze mogelijkheid heeft verleend. Uw melding moet naar het e-mailadres contact@optimedia.eu gestuurd worden
2. OPTIMEDIA kan dit juridische contract te allen tijde beëindigen indien:
2.1. Je hebt enige bepaling van deze Voorwaarden geschonden (of hebt gehandeld op een manier die duidelijk aangeeft dat je niet van plan bent of niet in staat bent om te voldoen aan de bepalingen van de Voorwaarden);
2.2. OPTIMEDIA is wettelijk verplicht om dit te doen (bijvoorbeeld als de levering van Services aan u illegaal is of wordt);
2.3. De partner met wie OPTIMEDIA de Services heeft geleverd, heeft zijn relatie met OPTIMEDIA beëindigd of heeft de levering van de Services aan u stopgezet;
2.4. OPTIMEDIA besluit om geen Services te verlenen aan gebruikers in het land waar ze wonen of om de Service te gebruiken;
2.5. Naar de mening van OPTIMEDIA is de levering van Services aan u niet langer commercieel haalbaar;
2.6. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten waarop u als consument op enigerlei wijze recht hebt en die u volgens het contract niet mag wijzigen of er afstand van mag doen.
3. Behoudens de algemene bepalingen die hierboven uiteengezet zijn, is OPTIMEDIA niet aansprakelijk jegens u. voor:
3.1. geen indirecte of gevolgschade die u kunt lijden. Deze omvatten elk verlies van winst (direct of indirect geleden), elk verlies van activa of reputatie van het bedrijf of enig verlies van gegevens die door u zijn geleden;
3.2 verlies of schade die u lijdt als gevolg van:
(I) uw vertrouwen in de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan ​​van een advertentie of als resultaat van een relatie of transactie tussen u en een reclamebureau of sponsor wiens advertentie binnen de Services verschijnt;
(Ii) wijzigingen die OPTIMEDIA kan aanbrengen in de Services, zonder de tijdelijke of permanente onderbreking van de levering van de Services (of van enige opties binnen de Services);
(iii)) verwijdering, corruptie, foutieve opslag van de Inhoud en andere communicatiegegevens die zijn opgeslagen of verzonden door of door het gebruik van de Services;
(Iv) het niet naleven van uw verplichting om correcte accountinformatie te verstrekken;
(V) schending van uw verplichting om vertrouwelijkheid te bewaren en de veiligheid van uw wachtwoord of accountgegevens te waarborgen;
3.3. Beperkingen op de aansprakelijkheid van OPTIMEDIA jegens u zijn van toepassing ongeacht of OPTIMEDIA op de hoogte is gesteld of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen.
3.4. Het beleid is om te reageren op meldingen van vermeende inbreuk op auteursrechten in overeenstemming met de toepasselijke internationale wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en om de accounts te sluiten van personen die herhaaldelijk inbreuk maken op deze rechten.

H. Mededelingen

1. De manier, wijze of hoeveelheid advertenties die OPTIMEDIA weergeeft binnen de Diensten zijn onderhevig aan verandering, zonder de verplichting om u hiervan op de hoogte te stellen.
2. In ruil voor het feit dat OPTIMEDIA u toegang verleent tot en het recht heeft om de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat OPTIMEDIA deze kennisgevingen zal plaatsen binnen de Services en in de nieuwsbrief die u van OPTIMEDIA ontvangt.

I. Laatste verduidelijkingen

1. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u de Services gebruikt na de datum waarop de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, OPTIMEDIA uw voortdurende gebruik van de Services zal beschouwen als een aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
2. De Algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige juridische overeenkomst tussen u en OPTIMEDIA en regelen uw gebruik van de Services en vervangen alle eerdere regelingen tussen u en OPTIMEDIA met betrekking tot de Services volledig.
3. U stemt ermee in dat OPTIMEDIA u kennisgevingen, inclusief wijzigingen in de voorwaarden, per e-mail, post of post binnen de Services kan sturen.
4. U stemt ermee in dat, als OPTIMEDIA enig wettelijk recht of wettelijke compensatie vervat in deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt (of dat OPTIMEDIA voordelen geniet onder de toepasselijke wetgeving), dit niet zal worden opgevat als een formele verklaring van afstand van OPTIMEDIA's rechten en dat die rechten of compensatie blijft beschikbaar voor OPTIMEDIA.
5. Indien een rechtbank, die bevoegd is om in dit geval te beslissen, oordeelt dat een van de bepalingen van deze Voorwaarden onwettig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd, onverminderd de overige bepalingen van de Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht en blijven van kracht.
6. De voorwaarden en uw relatie met OPTIMEDIA zoals bepaald in deze voorwaarden worden beheerst door Roemeens recht. U en OPTIMEDIA komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Roemenië voor de beslechting van eventuele juridische geschillen die kunnen voortvloeien uit deze voorwaarden. U gaat er echter mee akkoord dat OPTIMEDIA het recht heeft om in elk rechtsgebied verhaal te halen op basis van bevelen (of een gelijkwaardige vorm van dringende juridische stappen).

J. Acceptatie van de voorwaarden

1. Door effectief gebruik van de Services, wordt u geacht deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Tegelijkertijd bevestigt en aanvaardt u dat OPTIMEDIA uw gebruik van de Diensten vanaf dat moment als een aanvaarding van de Voorwaarden zal beschouwen.
2. U mag de Services niet gebruiken en u mag de Voorwaarden niet accepteren als u wettelijk niet bent geaccepteerd om een ​​contract met OPTIMEDIA aan te gaan of als u een persoon bent die de Services volgens de Roemeense wet niet mag ontvangen.
3. OPTIMEDIA wordt voortdurend vernieuwd om de beste diensten aan haar gebruikers te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van de door OPTIMEDIA aangeboden Diensten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen veranderen.
4. U erkent en gaat ermee akkoord dat OPTIMEDIA tijdens dit verlengingsproces de levering van de Services (of opties binnen de Services) aan u of aan gebruikers in het algemeen naar eigen goeddunken van OPTIMEDIA (permanent of tijdelijk) kan stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt uw gebruik van de Services op elk moment beëindigen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.
5. OPTIMEDIA kan de verstrekking van informatie, producten of diensten die op deze site of een van de documenten op deze site worden gepresenteerd, wijzigen, herzien, verbeteren of stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving. OPTIMEDIA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen - toe te voegen, te verwijderen, te voltooien, bij te werken - zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen treden in werking wanneer ze op de site www.optimedia.com.ro worden gepubliceerd en worden geacht te zijn aanvaard door de bezoeker / gebruiker door deze site te blijven gebruiken. 

Voor vragen over de uitoefening van uw rechten met betrekking tot het gebruik van de site kunt u contact met ons opnemen via het gedeelte Contact.