contact

"Bouw van bergingen, aanschaf van bergingstechniek en bluswaterhuishouding"

Regionaal Operationeel Programma 2014-2020

Prioritaire as 2 "Verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen",

Investeringsprioriteit 2.2 - "Ondersteuning van de oprichting en uitbreiding van geavanceerde productiecapaciteiten en de ontwikkeling van diensten"

Projecttitel: "Bouw van magazijn, acquisitie van opslagtechnologie en bluswaterhuishouding"

SMIS-code: 143754

Nr. inschrijving financieringsaanvraag:

NV/BH/2020/2/2.2/2/1659/11.11.2020

Begunstigde: OPTIMEDIA SRL

KENNISGEVING VAN INTENTIE

voor de selectie van aanbiedingen om het te voorzien van apparatuur

Geachte heer mevrouw,

SC OPTIMEDIA SRL, hoofdkantoor in Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Bihor County, Roemenië (met de identificatiegegevens in de kop) nodigt u uit om uw aanbod van machines en uitrusting te presenteren voor de realisatie van een investeringsproject gefinancierd door Regio - Regionaal Operationeel Programma 2014-2020, Prioritaire As 2 „Verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen middelgrote ”, Investeringsprioriteit 2.2 -“ Ondersteuning van de oprichting en uitbreiding van geavanceerde productiecapaciteiten en ontwikkeling van diensten ”, met de naam“ Bouw van opslag, aankoop van opslagtechnologie en bluswaterbeheer ”.

 1. Procedure toegepast: Mededingingsprocedure in overeenstemming met de bepalingen van Bestelnr. 1284/8 augustus 2016, uitgegeven door het Ministerie van Europese Fondsen en gepubliceerd in het Staatsblad nr. 618 van 12 augustus 2016.
 2. Gunningscriteria: de gunning van het leveringscontract zal plaatsvinden in overeenstemming met de vereisten van Bestelnr. 1284 / 8 augustus 2016 (de keuze van de offerte met de meeste voordelen voor het bereiken van het projectdoel zal worden gemaakt door de technische en financiële voordelen te presenteren die de keuze motiveren in relatie tot de andere ontvangen offertes. De opdracht zal worden gegund aan de marktdeelnemer wiens offerte de meeste technische en financiële voordelen biedt in vergelijking met de andere ontvangen offertes en die het best beantwoordt aan het doel van het project).
 3. Het voorwerp van het contract zal bestaan ​​uit:: aanschaf van apparatuur (volgens BIJLAGE I).
 4. Contract type: leveringscontract
 5. Deadline voor het indienen van biedingen: 06.2021, 12.00 uur.
 6. Uiterste datum voor ontvangst van verzoeken om verduidelijking: 06.2021, 16.00

Verzoeken om verduidelijking kunnen worden ingediend in het Roemeens of vergezeld gaan van een geautoriseerde vertaling in het Roemeens. Verzoeken om verduidelijking kunnen schriftelijk worden aangevraagd en per post of koerier worden verzonden of zullen persoonlijk worden ingediend bij: Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Bihor County, Roemenië. Ze zijn ook per e-mail op te vragen bij: directeur- economisch@optimedia.eu.

 1. Reactie op verduidelijkingen: Het antwoord op de verzoeken om verduidelijking wordt per e-mail in het Roemeens verzonden.
 2. Geldigheid van het aanbod: minimaal 90 dagen vanaf de datum
 3. Openingsdatum aanbieding: 06.2021, 12.00 uur.
 4. Het adres waarop de aanbieding wordt gedaan, respectievelijk het adres waarop de openingszitting van de aanbiedingen plaatsvindt: Gemeente Oradea, Calea Sintandrei, nr. 38, Bihor County, Roemenië.

De aanbiedingen zullen persoonlijk worden ingediend of per post of koerier worden verzonden.

 1. De geschatte waarde is: 800,00 Euro het equivalent van £ 4.081.904,64, dus:

Nr. crt.

Apparatuur / machines / installatie

Nr. stuks.

Totale waarde (LEI)

Totale waarde (EURO)

1

Verwerkingslijn - schuren, wassen,

Ontspanning van glasranden

1

4.081.904,64

844.800,00

2

Automatisch glasbeheersysteem

1

LET OP: - Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW;

- 1 Euro = 4,8318 Lei, wisselkoers augustus 2020.

 1. De ingediende offerte moet bevatten:
  • Technisch en financieel aanbod;
  • Verklaring betreffende de naleving van de regels ter voorkoming van belangenconflicten (volgens BIJLAGE II, de bijlage die kan worden gedownload van het adres: https://optimedia.com.ro/anexa-ii/);

De technische specificaties zijn te vinden in BIJLAGE I, een bijlage die kan worden gedownload van: https://optimedia.com.ro/anexa-1/

Documenten die in een andere taal zijn afgegeven, moeten in het origineel worden overgelegd, of in voorkomend geval in een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift dat in overeenstemming is met het origineel, en gaan vergezeld van de geautoriseerde vertaling in het Roemeens, in het origineel.

 1. Voorwaarden voor het ondertekenen van het contract:

Het koopcontract van de goederen wordt gesloten met de winnende bieder.

Als de winnende bieder het contract niet ondertekent volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de informatiebrief met betrekking tot het resultaat van de aanbestedingsprocedure, kan de particuliere begunstigde de aanbestedingsprocedure hervatten.

Het goederenverwervingscontract moet de identificatiegegevens van de twee ondertekenende partijen vermelden (administratieve identificatie en financiële identificatie - maatschappelijke zetel, telefoon, fax, e-mail, unieke registratiecode, bank, bankcode), doel, waarde, contractdocumenten, duur en contractuele voorwaarden. Het contract moet door beide partijen ondertekend en gedateerd zijn. Het contract moet voldoende lang geldig zijn om de uitvoering van het project mogelijk te maken in overeenstemming met de gegevens in de financieringsaanvraag, met de daarbij behorende documenten.

Het contract en de bijlagen worden opgesteld in 2 originele exemplaren, één voor elke partij.

De betaling van de contractprijs vindt als volgt plaats:

 • Voorschot van maximaal 30% van de contractwaarde;
 • De resterende betaling wordt betaald na de datum van inbedrijfstelling van de apparatuur die het onderwerp is
 1. Bezwaren oplossen: elke inschrijver die ontevreden is over het resultaat van de gunningsprocedure heeft het recht om in beroep te gaan bij de particuliere begunstigde. Beroep kan worden ingediend in het Roemeens of vergezeld gaan van een geautoriseerde vertaling in het Roemeens. De beroepen kunnen schriftelijk per post of koerier worden verzonden of zullen persoonlijk worden ingediend op het adres: Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Bihor County, Roemenië. De wachttijd voor het indienen van eventuele beroepen is 3 dagen vanaf de verzending van de kennisgevingen aan de winnende bieder, respectievelijk aan de niet-winnende bieder/bieders. Anders worden de beroepen NIET in behandeling genomen. De Begunstigde zal het beroep analyseren en oplossen binnen maximaal 10 dagen na ontvangst, die zal worden afgerond door middel van een rapport voor de oplossing van het beroep. De Commissie heeft het recht om opheldering van de appellant te vragen, in welk geval de schikkingsperiode kan worden verlengd met de periode waarin de ophelderingen zijn ontvangen.

Let op: Het niet voldoen door de bieder aan een van de vereisten van deze documentatie (het niet overleggen van de documenten of hun gedeeltelijke presentatie of van de gevraagde informatie en in de gevraagde vorm) kan leiden tot de afwijzing van het bod in het selectieproces van het winnende bod.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met SC OPTIMEDIA SRL, gevestigd in Oradea, Str. Calea Sintandrei, nr. 38, Bihor County, Roemenië, tel. 0729 308 065, e-mail: directeur- economisch@optimedia.eu.

We wachten op uw aanbod, tot de bovengenoemde deadline, op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij voorbaat dank.

Wettelijke vertegenwoordiger,

Marius Ioan Pantis Datum: 07.06.2021